0
پروفایل

Central
Laboratory

دسترسی سریع

مدیریت


Product-image-Altair
نام ونام خانوادگی: شهرام تنگستانی نژاد
 
تحصیلات:دکتری شیمی معدنی
 
مسئولیت:رئیس آزمایشگاه مرکزی
وعضو هیئت علمی دانشکده شیمی
 
تلفن مستقیم:37934844
 
داخلی:111
 
 
Product-image-Altair
نام ونام خانوادگی: فاطمه نصیرایی
 
تحصیلات:کارشناسی ارشد فیزیک
 
مسئولیت:مسئول دفتر ریاست
 
 
تلفن مستقیم:
 
داخلی:101
 
 
Product-image-Altair
نام ونام خانوادگی: علیرضا کهن سال
 
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
 
مسئولیت: مسئول ارتباط با مشتریان و پذیرش نمونه
 
تلفن مستقیم:-
 
داخلی:102